پیشینه اندیشه حساب رسا

امروزه دسترسي به اطلاعات مالي شفاف ، قابل مقايسه وقابل ‌اتكاء بمنظور پاسخگويي به واحدها و سازمانهاي درون سازماني و برون سازماني و تصميم گيريهاي اقتصادي آگاهانه از ضروريت هاي توسعه و رشد اقتصادي در بخش خصوصي و دولتي به شمارمي‌رود از طرف ديگر صاحبان سرمايه ، اعتبار دهندگان ، دولت و ديگر استفاده كنندگان براي تصميم گيري در زمينه سرمايه گذاري ، نگهداري سهام ، اعطاي وام ، ارزيابي عملكرد مديران و ديگر تصميمات اقتصادي مهم به اطلاعات مالي معتبر ، مربوط و قابل فهم نياز دارند و از اینروست که نياز به مشاوران متخصص در تمامي شركتها و سازمانها احساس میشود .
درک صحیح و منطقی از  نیازهای اجتماع و  اقتصاد به اطلاعات مالي معتبر ،برخی از مدیران باتجربه ی مالی را بر آن داشت تا « موسسه اندیشه حساب رسا » را در سال 1385 تأسیس نمایند . این موسسه در بدو تأسیس ارائه خدمات مالی را در دستور کار قرار داد لیکن پس از مدتی و با افزایش ظرفیت ها و توانمندی های اجرایی سایر خدمات منجمله مشاوره های اقتصادی و مدیریتی نیزبه سبد خدمات این موسسه افزوده شد .