حسابرسی داخلی

 یک فرآیند مستقل و سیستماتیک است که توسط سازمان درونی انجام می‌شود تا ارزیابی نظام کنترل‌ها، فرآیندها، و سایر عناصر سازمانی را با هدف افزایش کارایی و کارآیی اجرایی بهبود بخشد. این فرآیند به منظور ارتقاء عملکرد و مدیریت موثر ریسک‌ها اجرا می‌شود.

    حسابرسی داخلی

    حسابرسی داخلی برای کم کردن ضرر و زیان کسب وکارها و شناسایی و مدیریت ریسک ، طراحی می شود.حسابرسی داخلی یک واحد کنترلی است و بدون آن اشتباهات در امور مالی افزایش پیدامیکند، بررسی کمی و کیفی هزینه های مجموعه ، دارایی ها و فرآیندهای مالی از ویژگی های حسابرسی داخلی است. با بررسی وکنترل می توان نواقص و کاستی های عملکرد مجموعه را شناسایی کرد. به کمک حسابرسی داخلی و اعمال کنترل های داخلی می توان هدر رفت هزینه های مجموعه را شناسایی کرد ، سو استفاده های مالی را شناسایی و پیشگیری کرد و در نهایت شفافیت مالی و اقتصادی را برای مجموعه به ارمغان آورد. و سپس با ارائه گزارشات مربوطه به هیئت مدیره باعث می شود آنها از انحرافات به وجود آمده در مجموعه آگاهی پیدا کنند. این گزارشات معمولا در دسترس عموم قرار نمی گیرد و به گونه ای جنبه محرمانه برای آن واحد دارد. حتی در مواردی این گزارشات در داخل مجموعه هم عمومیت پیدا نمی کند و صرفا مربوط به مدیران و استفاده کنندگان ذیربط است.