حسابرسی عملیاتی

یک نوع حسابرسی است که به بررسی و ارزیابی کنترل‌ها، روندها، و عملکرد عملیات یک سازمان می‌پردازد. این نوع حسابرسی به منظور اطمینان از کارایی، کارآیی، و اطمینان از اطلاعات مدیرانی که در سازمان به عنوان اجرایی‌ها فعالیت می‌کنند، اجرا می‌شود. 

  حسابرسی عملیاتی

  یک نوع حسابرسی است که به بررسی و ارزیابی کنترل‌ها، روندها، و عملکرد عملیات یک سازمان می‌پردازد. این نوع حسابرسی به منظور اطمینان از کارایی، کارآیی، و اطمینان از اطلاعات مدیرانی که در سازمان به عنوان اجرایی‌ها فعالیت می‌کنند، اجرا می‌شود. تشریح این نوع حسابرسی به شرح زیر است:

  ✦ تعیین اهداف حسابرسی:  تعیین اهداف و محدوده حسابرسی عملیاتی بر اساس نیازها و موارد خاص سازمان.

  ✦ مطالعه و فهم فرآیندها:درک کامل از فرآیندها، سیستم‌ها، و ساختار عملیاتی سازمان.

  ✦ تحلیل ریسک‌ها:شناسایی و ارزیابی ریسک‌های مرتبط با فرآیندها و عملیات سازمان.

  ✦ بررسی کنترل‌ها:ارزیابی کنترل‌های داخلی و مدیریتی که بر روی عملکرد و عملیات تأثیر دارند.

  ✦ بررسی تجارب گذشته:مرور و بررسی تجارب گذشته حسابرسی عملیاتی و نتایج حاصل از آن.

  ✦ تعیین و انجام آزمون‌ها:طراحی و اجرای آزمون‌ها و تست‌های لازم جهت ارزیابی کارایی عملیات.

  ✦ ارائه گزارش حسابرسی:تهیه گزارش حسابرسی که شامل نتایج بررسی عملیاتی، نقاط قوت و ضعف، و پیشنهادات بهبود است.

  ✦ تدوین نظر حسابرس:اعلام نظر حسابرس در مورد کارایی و صحت عملکرد عملیاتی سازمان.

  حسابرسی عملیاتی به سازمان‌ها کمک می‌کند تا اطمینان حاصل کنند عملیات آنها با کارایی و کیفیت مطلوبی انجام شده است و ارتقاء‌های لازم در سطح عملیات اعمال گردد.