حسابرسی مالیاتی

 یک نوع حسابرسی است که به بررسی و اعتبارسنجی اطلاعات مالی یک شخص حقوقی یا فرد حقیقی در زمینه مالیاتی می‌پردازد. هدف این حسابرسی اطمینان حاصل کردن از اینکه اظهارنامه مالیاتی ارائه شده توسط مکلف (شخص مالیاتی) دقیق و مطابق با مقررات مالیاتی است.

  حسابرسی مالیاتی

  هدف این حسابرسی اطمینان حاصل کردن از اینکه اظهارنامه مالیاتی ارائه شده دقیق و مطابق با مقررات مالیاتی است. تشریح این نوع حسابرسی به شرح زیر است: 

  ✦ بررسی اظهارنامه مالیاتی:  بررسی دقیق اظهارنامه مالیاتی شامل درآمد، هزینه‌ها، تخفیفات مالیاتی و دیگر عناصر.
  ✦ بررسی تطابق با قوانین مالیاتی:  اطمینان از اینکه اظهارنامه مالیاتی مکلف با قوانین و مقررات مالیاتی مطابقت دارد.
  ✦ تایید اسناد و مدارک:  تایید اسناد و مدارک مالیاتی مورد نیاز برای اظهارنامه مالیاتی.
  ✦ تعیین اهداف حسابرسی مالیاتی:  تعیین هدف و محدوده حسابرسی مالیاتی با توجه به نیازها و موارد خاص مکلف.
  ✦ آزمون و تست‌های مالیاتی:  اجرای آزمون‌ها و تست‌های مالیاتی جهت اطمینان از دقت و صحت اطلاعات.
  ✦ ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی:  تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی که شامل نتایج حسابرسی، موارد مطلوب و نقاط ضعف مالیاتی است.
  ✦ تحلیل ریسک‌های مالیاتی:  شناسایی و ارزیابی ریسک‌های مالیاتی مرتبط با اظهارنامه مالیاتی.
  ✦ تعیین نظر حسابرس:  اعلام نظر حسابرس در مورد صحت و دقت اظهارنامه مالیاتی مکلف.